دوره آموزش بازاریابی و فروش

مباحث دوره:


اصول بازاریابی
شناخت محصول
تحقیقات بازار
بازار هدف
رفتار شناسی
پلن نویسی
داشتن 4PS
استفاده از رسانه
بودجه نویسی
باشگاه مشتریان

×